Enova tar byggsektoren mot lavutslippssamfunnet

Enova har siden oppstarten rettet innsatsen mot energieffektivisering. Nå skal vi ta byggsektoren videre mot lavutslippssamfunnet og justerer og utvider programtilbudet vårt.

Bygg- og eiendomssektoren er en viktig brikke i overgangen til lavutslippssamfunnet. De direkte klimagassutslippene fra norske bygg er riktignok begrenset og vil bli tilnærmet null etter innføringen av forbudet mot oljefyring i 2020. Samtidig er byggsektoren en kilde til klimagassutslipp gjennom hele byggets livsløp, fra byggeprosessen med materialbruk og transport, og rehabilitering, riving og avhending. 

Sektoren står også for en tredjedel av energibruken i landet, og kan spille en viktig rolle for utslippsreduksjoner ved å frigjøre energi til elektrifisering av andre sektorer med høye direkte klimagassutslipp.

Bygg er samtidig en sentral brikke i energisystemet. Energibruken i bygg har vært dimensjonerende for oppbygging av energisystemet i løpet av de siste 100 år, og utgjør en stor del av effektbelastningen i systemet på grunn av den høye andelen elektrisk oppvarming. Redusert energibruk og effektbehov i sektoren har derfor direkte betydning for utviklingen av en sikker og fornybar energiforsyning som bygger oppunder overgangen til lavutslippssamfunnet. I denne overgangen trenger vi lønnsomme løsninger og forretningsmodeller som kan frigjøre energi.  

Gjennom innovasjon, samspill med energisystemet, utvikling av et lønnsomt energitjenestemarked og introduksjon av stadig bedre teknologi kan den eksisterende bygningsmassen bidra til utviklingen av et lavutslippssamfunn.    


Hør Enovas utviklings- og markedsdirektør Øyvind Leistad med innlegget "Enova tar byggsektoren mot lavutslippssamfunnet"

Det er på tide å tenke nytt om energieffektivisering av bygg

Enovas investeringsstøtte for eksisterende bygg har så langt bidratt til mange GWh i redusert energibruk, men for å hente ut en større del av potensialet mener Enova det er behov for nye virkemidler for å skape varig markedsendring.

Det er fortsatt et stort potensiale for energieffektiviseringstiltak i byggsektoren, og mange av disse er lønnsomme.  På tross av dette er det få som gjennomfører. 

Det er flere årsaker til at dette ikke skjer: Mange byggeiere mangler kompetansen til å etterspørre energieffektive tiltak og ofte er den økonomiske gevinsten for liten for den enkelte leietaker og byggeier. Det er også krevende å rehabilitere og pusse opp med koordinering opp mot leverandører og leietakere. 

Ved å legge til rette for innovasjon og nye aktører som ser forretningsmuligheter der andre ser problemer, kan vi oppnå store energibesparelser. Et lønnsomt marked på flere milliarder kroner ligger klart for de som griper denne muligheten.

Det finnes aktører og modeller som har lykkes.Vi ser for eksempel at flere norske kommuner gjennom såkalte energisparekontrakter har redusert energibruken sin med 30 prosent, samtidig som firmaene som gjennomfører tiltakene også sitter igjen med en god økonomisk gevinst. 

Derfor kommer Enova nå med et program rettet mot de aktørene som ser forretningsmuligheter i å få ned energibruken i bygg- og eiendomsmarkedet. Les mer om Innovative løsninger for energitjenestemarkedet for bygg her

Beste tilgjengelige teknologi

Enova vil fortsatt tilby økonomisk støtte til energieffektivisering av eksisterende bygg, men framover rettes  støtten inn imot de som tar i bruk beste tilgjengelige teknologi ved rehabilitering og oppgradering. 

Det kreves ofte mange repetisjoner og et visst volum for å få varige endringer av markedet.
Gjennom støtten vi har hatt har vi lyktes med å øke markedsstandarden for mange teknologier. Blant annet har Enova sett at U-verdien til vinduer har blitt stadig lavere. Et annet eksempel på markedsutviklingen er kjølediskene i dagligvareforretningene som tidligere var uten deksler og lokk, og dermed svært lite energieffektive.  Nå ser du ikke det i en eneste butikk. 

Vi skal fortsette å flytte standarden. Gjennom å målrette et program mot de som ønsker å gå lenger enn bruk av hyllevare, ønsker vi å øke etterspørselen etter beste tilgjengelige teknologi(BAT) for den eksisterende bygningsmassen. Dermed får vi en raskere markedsutviklingen enn vi ellers ville hatt.

Samtidig som Enova retter fokuset mot økt bruk av beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg, utvides listen til å gjelde flere typer tiltak. Mens satsingen tidligere kun har konsentrert seg om energieffektivisering og konvertering fra fossil til fornybar energi, vil det etter hvert også bli mulig å få støtte til tiltak for effektutjevnende og alternative tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

I første omgang vil det bli gitt støtte til klimatiltak på byggeplass, men målet er også å inkludere materialbruk på tiltakslisten.

Det nye programmet Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg er målrettet mot det store volumet av eksisterende bygg. I tillegg tilbyr Enova de to programmene Introduksjon av innovative teknologier i bygg og områder og Kommersiell utprøving, for uttesting av enkeltteknologier og for aktører med ambisjoner om å gå ut over gjeldene krav i teknisk byggforskrift (TEK). Disse programmene er i hovedsak rettet mot nybyggmarkedet.  


Nye virkemidler for bygg og eiendom 2018

  • Støtteprogrammet «Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg» har som formål å få utredet konsepter og forretningsmodeller for energitjenester, som igjen skal utløse et større volum av lønnsomme energi-, effekt- og klimatiltak i bygg.
  • Støtteprogrammet «Helhetlig kartlegging av bygg»  skal gi byggeiere og leietakere en bedre oversikt over mulige tiltak i egen/leid bygningsmasse. I revidert programtilbud senkes kravet til areal som må kartlegges fra 50.000 til 15.000 kvadratmeter. Samtidig vil det bli satt krav om innføring av energiledelse og energioppfølgingssystem og inngåelse av energitjenestekontrakter med forpliktende energi- og effektresultater for de som vil strekke seg enda lengre.
  • Støtteprogrammet «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg», skal bidra til varige markedsendring gjennom at det ved investeringer i energi- og klimatiltak velges beste tilgjengelig teknologi, ofte forkortet til BAT (Best Available Technology). Vi hever dermed nivået for de teknologier som kvalifiserer for investeringsstøtte innen eksiterende bygg. Dette programmet er målrettet mot det store volumet av eksisterende bygg.

De nye programmene vil bli lansert 1. halvår 2018. 

Siste søknadsfrist for Støtte til eksisterende bygg og Støtte til kartlegging er 15. mars 2018.