Hydrogeninfrastruktur

Enova tilbyr nå investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner som legger til rette for økt bruk av hydrogenelektriske kjøretøy.

Enova legger opp til årlige utlysninger, men utlysningstakten vil kunne tilpasses markedsresponsen. Det tas sikte på å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i årets utlysning. Fristen for å søke støtte har nå gått ut. 

Presisering:

Enova ser at en formulering i utlysningsteksten kan være uklar. Under overskriften «Tekniske krav» sier punkt to:
Det skal være mulig å fylle hydrogen samtidig fra minst to punkter (hvorav minimum ett ved 700 bar, og det andre ved 350 eller 700 bar) på stedet. 

Vi ser at dette punktet kan øke stasjonskostnaden vesentlig om det tolkes som at begge punkt samtidig og hver for seg skal oppfylle standardkrav til fylletid m.m og understreker derfor at vi vil tillate sekvensiell fylling fra tilkoblingspunktene. Punktet ovenfor kan derfor leses som:
Det skal være mulig å fylle hydrogen fra minst to punkter (hvorav minimum ett ved 700 bar, og det andre ved 350 eller 700 bar) på stedet. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir investeringsstøtte for etablering av hydrogenstasjoner, men kan ikke bidra med støtte til drift.

Fyllestasjonen kan gjerne inngå som en del av en eksisterende bensinstasjon (energistasjon). 

Hvem kan få støtte?

Vi gir støtte til deg som ønsker å etablere nye offentlig tilgjengelige hydrogenstasjoner. Støtten gis til den som skal foreta investeringen.

I programkriteriene finner du utdypende informasjon om hvilke krav vi stiller til prosjektet og deg som søker. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten under denne utlysningen kan utgjøre inntil 40% av godkjente prosjektkostnader.

Frister og tidsplan

Søknadsfristen har nå gått ut. Hydrogenstasjonene som får støtte i denne runden, skal være i drift senest 1. september 2019.

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknadsfristen.

Spørsmål knyttet til utlysningen skal stilles til Enova på hydrogeninfrastruktur@enova.no

Til deg som vil søke støtte til hydrogeninfrastruktur

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess