Maritim transport

Elektrifisering av sjøtransport

Installasjon av batterier er et viktig steg for sjøfarten mot lavutslippssamfunnet. Enova kan gi økonomisk støtte til investeringer i batteriprosjekter i dine fartøy, både nybygg og retrofit.

Batterier er ikke bare gunstig for hel-elektriske fartøy. I diesel-elektriske fartøy kan batterier avlaste generatorene ved å ta unna effekttoppene, slik at generatorene kan gå med mer optimal last. Det reduserer behovet for vedlikehold og gir typisk lavere driftskostnader.

Hva kan bedriften få støtte til?

Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og batterier skal inngå som del av prosjektet. Batteriteknologien skal være vesentlig i fartøyets energikonvertering eller energibruk, for eksempel knyttet til fremdriftssystem eller lasthåndtering. Andre energieffektiviseringstiltak om bord kan støttes sammen med batteriinstallasjonen, men må være blant de mest energi- og klimaeffektive som er tilgjengelige på markedet.

Investeringen skal redusere energibruken med minimum 100.000 kWh/år eller kutte klimagassutslippene tilsvarende 26 000 kg CO2/år sammenlignet med alternativet til å gjennomføre tiltaket. Energiresultatet skal utgjøre minimum 10 prosent reduksjon i energibruk på system-/komponentnivå sammenlignet med konvensjonell teknologi. 

Hvem kan få støtte?

Søker må være eier av skipet og ha norsk organisasjonsnummer. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Du søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. For store virksomheter er støtten til anskaffelse og ombygging av skip begrenset oppad til 40 prosent av merkostnaden, for små og mellomstore virksomheter er tilsvarende begrensning 50 prosent. 

Hva vil Enova oppnå med dette støttetilbudet?

Enova ønsker å bidra til en markedsendring hvor nullutslippsfartøy blir konkurransedyktige.

Programmet skal bidra til at kommersiell bruk av batterier om bord på skip skjer hurtigere og i et økt omfang enn de ellers ville blitt, og til at batteriløsninger blir mer tilgjengelige i markedet. Økt markedsvolum skal bidra til å bygge opp tilbudssiden av markedet, gi grunnlag for videre utvikling og styrket konkurransekraft. Målet er at batteriløsninger skal bli det foretrukne valget uten støtte og føre til reduserte utslipp og en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart på vei mot lavutslippssamfunnet. 

Hvordan vurderer Enova søknadene?

Søknader prioriteres ut i fra i hvor stor grad de oppfyller disse kriteriene:

• Potensial for bidrag til ønsket markedsendring (se «Hva vil Enova oppnå med dette støttetilbudet?»)
• Innovasjonsgrad
• Kostnadseffektivitet

Se programkriterier for detaljer.

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess