Ny teknologi i maritim transport

Pilotering av ny energi- og klimateknologi i transport

Er din bedrift bruker eller leverandør av transporttjenester? Ønsker dere å teste ut, videreutvikle og optimalisere innovative nullutslippsløsninger før dere kan ta dem i bruk i full skala? Eller vil dere ta i bruk nyskapende løsninger for endret transportform eller reduksjon av transportomfang?

Enova kan nå gi økonomisk støtte til å teste ut framtidsrettede transportløsninger under relevante driftsforhold. Resultatene og erfaringene fra en slik pilot skal bidra til videre utvikling, kunnskapsspredning og til å ta ned risiko og barrierer forbundet med å ta teknologien i bruk i full skala.

Hva kan bedriften få støtte til?

Et pilotprosjekt definerer vi som uttesting av en fungerende løsning i mindre skala enn fullskala. Pilotering i transportsektoren kan innebære utvikling og uttesting av utslippsfrie transporttjenester på land eller til sjøs (kollektiv, godstransport eller varedistribusjon), samt uttesting av nyttekjøretøy eller annet mobilt utstyr for utslippsfri bygg- og anleggsdrift. Det kan også innebære uttesting av innovative løsninger for endret transportform og reduksjon av transportomfang.

Teknologien eller løsningen må være nyskapende og må ha et betydelig og realistisk potensiale for å kunne tas i bruk også utenfor bedriften. 

Løsningene skal testes under relevante driftsbetingelser. Det gis ikke støtte til testing i laboratoriemiljø. For å kunne få støtte må forsknings- og utviklingsutfordringene i prosjektet være klart definert og være knyttet til barrierene for å ta teknologien i bruk i større skala.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en sluttbruker som planlegger å ta teknologien i bruk i egen virksomhet. En sluttbruker defineres her som en etablert virksomhet eller offentlig aktør som er bruker eller leverandør av transporttjenester. Bedriften må være registrert i norsk foretaksregister. 

Leverandøren av teknologien kan kvalifisere som søker dersom prosjektet er tydelig forankret i sluttbrukers behov og dersom prosjektets hovedformål er å kvalifisere teknologien for bruk hos sluttbruker. Det må foreligge en forpliktende avtale mellom teknologileverandøren og sluttbrukeren for gjennomføring av prosjektet, og sluttbrukeren må tilfredsstille kriteriet over.

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet og ha rettighetene til å bruke teknologien også ut over prosjektets varighet. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan dekke en andel av prosjektets godkjente kostnader, inntil

• 25 % for store virksomheter
• 35 % for mellomstore virksomheter
• 45 % for små virksomheter


Se programkriteriene for nærmere informasjon om programmet.

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe